Mẫu biên bản cuộc họp công ty

 Khi họp Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên….thì biên bản họp là văn bản không thể thiếu để ghi lại nội dung của cuộc họp. Vậy biên bản cuộc họp cần có những nội dung gì, cách viết biên bản họp như thế nào.  Luật DeHa xin chia sẻ mẫu biên bản cuộc họp để bạn tham khảo.

 Mẫu biên bản cuộc họp công ty

 Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH ………

  

Số:…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

 (Về việc ……………………………..)

 Hôm nay vào hồi      giờ  phút, ngày      tháng     năm  , tại trụ sở CÔNG TY TNHH ……  (Mã số doanh nghiệp: …..), Địa chỉ: ……………………………….

 Chúng tôi, Hội đồng thành viên Công ty gồm :

TT Họ và tên Chức vụ Giá trị phần vốn góp

 (đồng)

Số phiếu biểu quyết Tỷ lệ (%) Giấy chứng nhận phần vốn góp
1  

  

2  

  

Tổng cộng

    Trong đó: Ông…… – Chủ tịch HĐTV – Chủ toạ cuộc họp.

       Bà: ……. – Thư ký cuộc họp.

 * Có mặt: Đủ …….thành viên HĐTV

 * Vắng mặt:  0

  1. Nội dung cuộc họp

 A.1. 

 A.2.  

 02/02 thành viên Hội đồng thành viên Công ty tham gia họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất: ……………….

 Nội dung

 Phần Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:

 …………………………….

 Các quyết định được thông qua tại cuộc họp

    ……………………

  Công ty cam kết:

 …………………………………………

 Biên bản được lập xong vào hồi 10h cùng ngày, đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty.

 Chữ ký:

  

Chủ toạ cuộc họp

  

  

  

  

  

Thư ký cuộc họp

  

  

  

  

  

 
 

 Mẫu biên bản cuộc họp giữa 2 công ty

 Mẫu biên bản họp giữa hai công ty cũng có nội dung tương tự như trên. Nọi dung các biên bản họp sẽ phục thuộc vào chương trình họp để hoàn thành.

 Quý khách có nhu cầu thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ về doanh nghiệp. Xin cảm ơn./.