Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

  Để người khác có thể thay bạn lấy bằng tốt nghiệp bạn cần làm mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp. Luật DeHa xin chia sẻ mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp để bạn tham khảo.

 Giấy ủy quyền lấy bằng tốt nghiệp cấp 3

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

 Kính gửi: Trường…………………………………………..

 Em tên là ……………sinh ngày……..………tại……..……………

 Học sinh lớp……………………………………….……………

 Khóa………….……….Năm tốt nghiệp…………..

 CMND số………….do CA tỉnh…………….cấp ngày………………

 Vì lý do:………………………………………………………………

 Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi CMND/CCCD và giấy ủy quyền cho:

 Ông (bà)…………… ……..sinh ngày…………..tại…………

 CMND số………………..do CA tỉnh……….cấp ngày………

 đến làm thủ tục nhận thay em.

 Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

                                                                                        …….ngày….tháng….năm…

Người được ủy quyền

 (ký, viết đủ họ tên)

  

  

 Xác nhận của cơ quan (hoặc địa phương) người ủy quyền

  

Người ủy quyền

 (ký, viết đủ họ tên)

  

 Xét duyệt của Phòng Đào tạo

 Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp đại học

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi:

  

  • Ban Giám hiệu Trường………….
  • Phòng Đào tạo ……………….

 Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

 Ngày sinh: ………………….Giới tính: Nam; Nữ ¨

 CMND số: ………………… Ngày cấp ……/ ……/ ………. Nơi cấp: ………………………………….

 Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………

 Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………..

 Hiện nay đang công tác tại: …………………………………………………………………………………..

 Nguyên là sinh viên ngành: …………………………………………… khóa: ……………………………

 Vì lý do ……………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 nên không đến nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

 Nay tôi uỷ quyền lại cho (anh, chị, em, bố, mẹ): ……………………………………………………..

 đến tại Trường Đại học……………nhận thay bằng tốt nghiệp đại học giúp tôi.

 Họ tên người được uỷ quyền: ………………………………………………………………………………..

 Ngày sinh: Giới tính: Nam ¨; Nữ ¨

 CMND số: ………………… Ngày cấp ……/ ……/ ………. Nơi cấp: ………………………………….

 Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………

 Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………..

 Hiện nay đang công tác tại: …………………………………………………………………………………..

 Tôi xin chịu hoàn toàn trách trước pháp luật về nội dung uỷ quyền trên. Kính mong Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

 Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI UỶ QUYỀN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

  

  

 tag:thpt đơn cách thạc sĩ rút thpt rút