Gợi ý đặt mật khẩu sao cho khó đoán

 Sử dụng 8 ký tự trở lên với tổ hợp các chữ cái số và ký hiệu

 Trong đó 8 ký tự gồm

  • Chữ cái in hoa
  • Chữ cái in thường
  • Ký hiệu đặc biệt như: !@#$%^&*()_+
  • Chữ số, hoặc viết số bằng các ký hiệu chữ số la mã (Chữ số La Mã được hầu hết mọi người trên thế giới sử dụng. Chúng có một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta sử dụng chúng hàng ngày)

 Các ký hiệu chữ số la mã tham khảo

 I: 1

 II: 2

 III: 3

 IV: 4

 V: 5

 VI: 6

 VII: 7

 VIII: 8

 IX: 9

 X: 10

 XI: 11

 XII: 12

 XIII: 13

 XIV: 14

 XV: 15

 XVI: 16

 XVII: 17

 XVIII: 18

 XIX: 19

 XX: 20

 XXI: 21