Mẫu giấy ủy quyền nuôi con

 Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp cha mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con được thì có thể làm đơn uỷ quyền để người khác như ông bà, người thân…. chăm sóc con. Luật DeHa xin chia sẻ mẫu giấy ủy quyền nuôi con để quý khách tham khảo.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —————

 GIẤY ỦY QUYỀN NUÔI DƯỠNG TRẺ

 Hôm nay, ngày….tháng…năm 20…, tại địa chỉ………………………, chúng tôi gồm có:

 Bên ủy quyền (Sau đây gọi tắt là Bên A)

 Ông/Bà: ………………………………..

 Sinh ngày:…………………………………………………………

 Chứng minh nhân dân số:………………………

 Ngày cấp:…………………………………

 Nơi cấp: ……………………………………….

 Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

 Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………

 Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi tắt là Bên B)

 Ông/Bà: ………………………….. Sinh ngày:……………………………

 Chứng minh nhân dân s……………………………………….

 Ngày cấp:…………………………………… Nơi cấp: ……………………….

 Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

 Nội dung ủy quyền

 + Bên A ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền thay mặt, nhân danh Bên A thực hiện các công việc sau đây:

 – Chăm nom, nuôi dưỡng, chăm lo chăm sóc con của Bên A trong khoảng thời gian Bên A…………….

 – Đại diện tôi thực hiện các công việc liên quan đến việc học tập của cháu, chăm lo cho việc học tập của cháu cũng như trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu nhà trường;

 – Đại diện tôi thực hiện các thủ tục hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu;

 + Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi Bên A hoàn thành công việc và quay về nuôi dưỡng cháu hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

 + Bên A xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Bên B………… nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

 + Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN