Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh tại Hà Nội

 Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong số này đã phải giải thể do suy thoái kinh tế. Số lượng các doanh nghiệp giải thể đã tăng lên đáng kể kể từ năm 2008. Vậy giải thể hộ kinh doanh cá thể như thế nào ? Hãy để Deha law hướng dẫn quý vị giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh

 Bạn sẽ phải thực hiện 2 bộ hồ sơ, trong đó 1 bộ hồ sơ làm việc với UBND cấp quận/huyện, 1 bộ hồ sơ làm việc với chi cục thuế

 Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế với chi cục thuế bao gồm

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
  • Quyết định giải thể hộ kinh doanh cá thể của hộ kinh doanh
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản sao công chứng)

 Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh với UBND bao gồm

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký
  • Văn bản thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

 Bước 1: Xác nhận không nợ thuế và đóng mã số thuế tại chi cục thuế

 Bước 2: Tiến hành giải thể hộ kinh doanh tại UBND cấp quận/huyện

 Bước 3: Hoàn trả Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau 3 đến 5 ngày làm việc

Mẫu thông báo giải thể hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm 2020

  

 THÔNG BÁO

 Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………….

 Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………..

 Do: …………………………………………………………………………….. cấp ngày: …………. /………. /………..

 Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………………….

 Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

 Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

 Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày …………………………………… /……… / …………

 Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………
– …………………
– …………………
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH(Ký, ghi họ tên)