Mẫu giấy xác nhận làm việc tại công ty

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——o0o——

 GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

 Kính gửi: Ban giám đốc Công ty …………………

 Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..

 Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….

 Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

 Thường trú: …………………………………………………………………………………….

 CCCD/CMND số: …………………………………………………………………………….

 Cấp ngày: ………………………………………………………………………………………

 Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………

 Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………………

 Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….

 Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

 Nay tôi làm đơn này kính mong ban giám đốc công ty …………… xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của ……………………

 Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày….tháng….năm…..
Xác nhận của công ty Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ty\ nhân viên mẫu đi là thu nhập thực tập dấu giấy xác nhận làm việc tại công ty, mẫu giấy xác nhận nhân viên công ty