Mẫu giấy xin phép nghỉ học

 Thư nghỉ phép thường được gửi cho giáo viên chủ nhiệm, do phụ huynh viết để thông báo cho họ về quyết định nghỉ học tạm thời của học sinh kèm lý do nghỉ

 Mục đích của lá thư này là giải thích rõ ràng và ngắn gọn về nhu cầu nghỉ học và lý do nghỉ học, kỳ vọng và thủ tục được đặt ra cho tất cả học sinh trong trường. Nó cũng bao gồm một quy tắc ứng xử được cho là hướng dẫn tất cả học sinh và phụ huynh của họ trong việc cung cấp phản hồi tích cực cho nhà trường.

Viết giấy xin phép nghỉ học bị ốm

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

 Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/cô giáo bộ môn phụ trách lớp….

 Em tên là:……………………………………….. ………………………………………………..

 Học sinh lớp:………………………………………………………………………………………………………

 Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ……………… đến ngày …………………….

 Lí do:…………………………………………………………………………………………………………………

 Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

 Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

 Em xin chân thành cảm ơn!

 …….., ngày … tháng … năm ……..

 Ý kiến của phụ huynh học sinh                                                                           Người viết đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết giấy xin phép nghỉ học 1 ngày

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

 Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp….

 Em tên là: ……………………………………………………………………

 Học sinh lớp: ………………………………………………………………..

 Em viết đơn này xin phép được nghỉ học 1 ngày duy nhất đó là ngày ……..

 Lí do: …………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………..

 Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

 Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

 Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh ……………, ngày … tháng … năm ……..

 Người viết đơn

 (Kí và ghi rõ họ tên)

 Mẫu đơn xin nghỉ phép tùy chỉnh, bạn có thể chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: nghĩ mẫu vì khi con 2 bản tiểu lớp trung chính trị bằng tiếng anh vắng mẫu giấy xin phép nghỉ học