Link tra cứu giấy phép rời cảng

 Cảng là một vùng nước nối hai vùng đất lớn hơn, cho phép giao thương giữa chúng. Sự cho phép rời cảng là sự cho phép rời khỏi đất nước của một người hoặc bắt đầu một cuộc hành trình.

 Ngày nay, cảng San Francisco xử lý hơn 1,5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi ngày. Trước đây chỉ có thể đến bằng thuyền, cảng nay đã được phát triển thành một trung tâm thương mại lớn của Bắc Mỹ.

 Cảng vụ được yêu cầu công bố thông tin về giấy phép rời Cảng.

 Link tra cứu giấy phép rời cảng Việt Nam

 https://hanghai.mt.gov.vn/tra-cuu-giay-phep

 Bạn có thể tìm kiếm giấy phép bằng những thông tin như sau:

  • Cảng vụ
  • Số giấy phép
  • Tên tàu
  • Từ ngày
  • Hô hiệu
  • Đến ngày