Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

 So sánh chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả là

 – Quyền tài sản:

 + Làm tác phẩm phái sinh;

 + Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 + Sao chép tác phẩm;

 + Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

 + Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện thông tin đại chúng;

 + Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

 – Quyền liên quan bao gồm:

 + Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

 + Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình

 + Phát sóng cuộc biểu diễn

 + Bán, cho thuê bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

 b) Căn cứ chuyển nhượng;

 c) Giá, phương thức thanh toán;

 d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

 2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là

 – Quyền tác giả:

 + Làm tác phẩm phái sinh

 + Biểu diễn tác phẩm trước công chúng

 + Sao chép tác phẩm

 + Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

 + Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng các phương tiện thông tin

 + Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

 – Quyền liên quan

 + Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

 + Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình

 + Phát sóng cuộc biểu diễn

 + Bán, cho thuê bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

  

 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

  

 Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ……………..

 Tại………………………………………………………………………….

 Chúng tôi gồm:

 Bên chuyển nhượng (Bên A):

 Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………..

 (Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

 Là:……………………………………………………………………………………………………………….

 (Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

 Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………………………………………………….

 Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………

 Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại……………………………………………………………..

 (Đối với tổ chức)

 Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………….

 Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại……………………………………………………………

 Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………….

 Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

 Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:………………………………………..

 Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:………………………………………………….

 Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

 Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

 Là:…………………………………………………………………………………………………………………..

 Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………………………………………………………………………

 Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……………………………………………………

 Cấp ngày………..tháng……….năm………………………..tại…………………………………………..

 (Đối với tổ chức)

 Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………

 Cấp ngày………tháng………..năm…………..tại………………………………………………………..

 Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

 Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

 Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:……………………………………..

 Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

 Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: ………………………………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

 (Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)

 Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………………..

 Loại hình:………………………………………………………………………………………………..

 Tác giả:…………………………………………………………………………………………………….

 Đã công bố/chưa công bố :………………………………………………………………………….

 (Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

 Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

 Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :…………………………………

 (Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)

 Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:………………………………….

 Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

 Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

 (Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

 ………………………………………………………………………………………….

 Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

 Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

 (Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

 Điều 7:Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

 (Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

 Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực …….. .

 (Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một  ngày cụ thể)

 Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

 (Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

  

bên A

 Ký tên

 (Ghi rõ họ tên và ký)

bên B

 Ký tên

 (Ghi rõ họ tên và ký)

  

  

  

  

  

 Tag: chuyển giao quyền tác giả