Vợ chồng có được lập di chúc chung không

 Vợ chồng có được lập di chúc không là một câu hỏi Luật DeHa nhận được. Quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa về di chúc chung của vợ chồng.

 Vợ chồng có được lập di chúc chung không

 Tại Điều 663 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung”. Theo đó, di chúc chung của vợ chồng được thiết lập trên cơ sở quan hệ hôn nhân và quan hệ tài sản dựa trên sở hữu chung hợp nhất đối với tài sản của vợ chồng.

 Quy định về di chúc chung của vợ chồng theo luật dân sự 2015

 Bộ luật dân sự 2015 đã bỏ quy định về di chúc chung của vợ chồng nhưng cũng không có quy định cấm vợ chồng không được lập di chúc chung. Vậy nếu vợ chồng lập di chúc chung thì xử lý như thế nào. Tại Điều 6 BLDS 2015 quy định: Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không có thoả thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng thì áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự; trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng.

 Như vậy, để di chúc chung của vợ chồng được công nhận thì di chúc chung cũng cần được lập dưới hình thức của di chúc theo quy định và phải đáp ứng điều kiện để di chúc hợp pháp.

 Mẫu di chúc chung của vợ chồng

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DI CHÚC

 

 Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại ………………………………………

 Chúng tôi là:

 Ông: ……………………………………………………………………………..

 Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày: …/…/…, tại: …………

 Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….

 Và vợ là bà: …………………………………………………………………….

 Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

       Chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để phòng sau khi có sự chuyển biến đột ngột về sức

 khỏe, chẳng may chúng tôi mất đi thì các con của chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dung Di chúc này

 để phân chia tài sản của chúng tôi, nhằm đảm bảo được tình thương yêu đoàn kết trong gia đình.

 I. DI SẢN ĐỂ LẠI THỪA KẾ

 Tài sản chung của chúng tôi có được bao gồm:

 …………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………….

 Hiện nay, toàn bộ khối tài sản trên do chúng tôi cùng quản lý sử dụng.

 II. NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN

 Nay vợ, chồng chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ Di sản của chúng

 tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

 Sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời (chết) thì Di sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng

 tôi được nêu tại mục I của Di chúc này sẽ giao những người thừa kế có tên dưới đây:

 ……………………………………………………………………………………

 

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………

       Bản Di chúc này là bản cuối cùng do chúng tôi lập để định đoạt tài sản hợp pháp của chúng

 tôi. Bản Di chúc này được thay thế cho tất cả các bản Di chúc đã lập trước đó.

       Chúng tôi khẳng định lập Di chúc này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng

 suốt, tự nguyện, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

       Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung Di chúc này.

       Di chúc này được lập trên khổ giấy A4, bằng tiếng Việt, gồm … trang, … bản và được giao

 cho … mỗi người một bản.

 

 NGƯỜI LẬP DI CHÚC

tag: riêng 2 mẫu di chúc chung của vợ chồng