Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường

 Mẫu quyết định

 CÔNG TY……………………………………

 Địa chỉ: ……………………………………….

 Văn phòng giao dịch: …………………..

 Tel: …………………………………………….

 Website: …………………………………….

 Số: ………….                                                      ………, ngày … tháng … năm ………..

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………

 – Căn cứ theo Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………..

 – Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty.

 – Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: ……………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………

 QUYẾT ĐỊNH

 (V/v thành lập Ban chỉ huy công trường)

 Điều 1: Nay quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường trực thuộc Công ty để thực hiện gói thầu “……………………………………………………………………………………”

 Thuộc dự án: ……………………………………………….., gồm những ông/bà có tên sau đây:

 Ông: …………………….. Kỹ sư …………………………. Chức vụ: ………………………………

 Ông: …………………….. Kỹ sư …………………………. Chức vụ: ………………………………

 Ông: …………………….. Kỹ sư …………………………. Chức vụ: ………………………………

 Ông: …………………….. Công nhân ………………….. Chức vụ: ………………………………

 Ông: …………………….. Công nhân ………………….. Chức vụ: ………………………………

 Ông: …………………….. Công nhân ………………….. Chức vụ: ………………………………

 Điều 2:

 Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm thay mặt Công ty trực tiếp điều hành mọi công việc tại công trình: “……………………………………………………………..” thường xuyên báo cáo tình hình, chất lượng, tiến độ thi công về Công ty, chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu và Giám đốc công ty về các quyết định của mình.

 Điều 3:

 Các phòng, Ban bộ phận Công ty và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Quyết định này có hiệu từ ngày ký./.

 Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC

 – Như Điều 3.                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 – Giám đốc (báo cáo).

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: quyết định thành lập ban chỉ huy công trình xây dựng