Một vài tạp chí khoa học pháp lý

 Tạp chí khoa học pháp lý là ấn phẩm duy nhất được bình duyệt trong lĩnh vực Luật & Công nghệ. Nó xuất bản và đánh giá các bài báo học thuật hàng đầu trong các lĩnh vực luật và công nghệ.

 Tạp chí khoa học pháp lý là một ấn phẩm được bình duyệt đóng vai trò là nền tảng cho các nhà khoa học và học giả công bố nghiên cứu của họ trong lĩnh vực luật.

 Tạp chí có định dạng nội dung đa phương thức và là một nghiên cứu điển hình quan trọng cho tính chất đa yếu tố của nghiên cứu pháp lý

 Ngành luật vẫn đang phát triển và có nhiều xu hướng mới đang xuất hiện trong lĩnh vực này để làm cho nó trở nên lớn hơn. Dưới đây là các tạp chí pháp lý mà độc giả có thể tìm đọc giúp nâng cao năng lực

 Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

 http://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/

 Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật

 http://isl.vass.gov.vn/

 Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội

 http://tapchi.hlu.edu.vn/

 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

 http://www.inas.gov.vn/

 Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 http://www.tapchinganhang.com.vn/

 Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Viện nghiên cứu Châu Âu

 http://ies.vass.gov.vn/Pages/

 Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, Học viện Ngoại giao

 http://www.isr.vn/

 Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Trung Quốc

 http://vnics.org.vn/Default.aspx?ctl=Articles&mID=52

 Tạp chí Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia

 QLNN-Homepage

 

 Tạp chí Cộng sản, Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam

 http://www.tapchicongsan.org.vn/

 Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

 https://js.vnu.edu.vn/

 Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện KHXH, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 https://gass.edu.vn/tapchi/

 Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 http://tapchikhxh.vass.gov.vn/

 Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương

 http://tapchiktdn.ftu.edu.vn/

 Tạp chí Lao động xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 http://www.laodongxahoi.net/

 Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php

  

  

  

  

  

  

 Tag: doanh số 6/2015 4 2010 online tạp chí khoa học pháp lý