Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ & bảo hiểm sức khỏe

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

 –  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam;

 – Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam;

 – Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe là

 300 tỷ đồng Việt Nam

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam;

 Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam;

 Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam.

  

  

  

  

  

  

 Tag: khoẻ luật 2020