Mẫu quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 216/QĐ-THPTLNĐ Phổ Yên , ngày 8 tháng 9 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

 Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trường THPT Lý Nam Đế.

 Năm học 2020-2021

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

 Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

 Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về TĐ-KT của tỉnh Thái Nguyên;

 Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn nhà trường,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng năm học 2020-2021 của trường THPT Lý Nam Đế gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.

 Điều 2. Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn thi đua của ngành.

 Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ Văn phòng, các Tổ chuyên môn và thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– Ban giám hiệu;

 – Sở GD&ĐT TN;
– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

  

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

 TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ NĂM HỌC 2020-2021

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-LNĐ ngày 8/9/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nam Đế).

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 ……………. BT Chi bộ – Hiệu trưởng Chủ tịch
2 ……………. CTCĐ P.Chủ tịch TTr
3 ……………. Phó BT Chi bộ – Phó HT P.Chủ tịch
4 ……………. TTr Toán-Tin; GVCN 12A4 Ủy viên
5 ……………. Bí thư Đoàn TN Ủy viên
6 ……………. TTr tổ KHTN Ủy viên
7 ……………. TTr tổ VP Ủy viên
8 ……………. TTr tổ Văn-Sử-CD Thư ký
9 ……………. TTr tổ Anh-Địa-TD-QP Ủy viên
10 ……………. GVCN 11B2 Ủy viên
11 ……………. GVCN 10C1 Ủy viên

 Danh sách gồm có 11 người.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tiểu mầm non thcs mẫu