Pháp luật là phương tiện để công dân & nhà nước làm gì ?

 Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

 a) Quyền và lợi ích hợp pháp của mình

 b) Các quyền của mình

 c) Lợi ích kinh tế của mình

 d) Quyền và nghĩa vụ của mình

 Đáp án:

 Quyền và lợi ích hợp pháp của mình

 Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?

 a) Bảo vệ các giai cấp

 b) Quản lí công dân

 c) Bảo vệ các công nhân

 d) Quản lí xã hội

 Đáp án:

 Quản lí xã hội

  

  

  

  

 Tag: nước: lý