Tìm hiểu các chế định thuộc ngành luật nào ?

Chế định điều tra thuộc ngành luật nào

 Chế định điều tra thuộc ngành luật nào

Chế định xét xử phúc thẩm thuộc ngành luật nào

 Luật tố tụng hình sự

Chế định hình phạt thuộc ngành luật nào

 Luật hình sự

Chế định tài sản và quyền sở hữu thuộc ngành luật nào

 Luật dân sự

Chế định thủ tục giám đốc thẩm thuộc ngành luật nào

 Luật tố tụng hành chính

Chế định khám xét thu giữ tạm giữ kê biên tài sản thuộc ngành luật nào

 Bộ luật tố tụng hình sự

Thừa kế là chế định thuộc ngành luật?

 Thừa kế là một chế định pháp luật dân sự

Tiền lương là một chế định của ngành luật

 Lao động

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: “điều tra” nào: