Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào

 Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?

 a) Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

 b) Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.

 c) Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.

 d) Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

 Đáp án:

 Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

  

  

  

  

 Tag: về