Bộ luật là gì – Các bộ luật của việt nam

Bộ luật là gì

 Bộ luật là một văn bản quy phạm pháp luật có mức độ hệ thống hoá cao nhất, bao gồm tựu chung các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau.

 Bộ luật của Việt Nam do quốc hội ban hành thuộc hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.

Các bộ luật của Việt Nam

 Việt nam có bao nhiêu bộ luật

 1. Bộ Luật dân sự

 2. Bộ luật Tố tụng dân sự

 3. Bộ luật Hình sự

 4. Bộ luật Tố tụng Hình sự

 5. Bộ luật hàng hải

 6. Bộ luật Lao động

 7. Bộ luật Lao động Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

 8. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật lao động

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2020 nhiêu ở