Quy luật cung cầu là gì – Quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường

Quy luật cung cầu là gì

 Quy luật cung cầu là một trong những nguyên tắc kinh tế cơ bản nhất. Nguyên tắc này chỉ ra rằng trên thị trường, giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ tăng lên khi có sự gia tăng của số lượng người muốn mua nó và nó sẽ giảm xuống khi có sự giảm đi số lượng người muốn mua nó.

 Theo Quy luật cung cầu thì giá cả sẽ biến đổi đơn giản như sau:

 – Cung = Cầu: giá ổn định.

 – Cung > Cầu: giá cả giảm.

 – Cung < Cầu: giá cả tăng.

 Ví dụ về quy luật cung cầu

 Người người nhà nhà đổ xô đi mua lan đột biến, cầu tăng => giá tăng

 Chủ tịch Quyết xả cổ phiếu FLC, cung tăng => giá giảm

Quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường

 Quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường là khái niệm cơ bản điều chỉnh mối quan hệ giữa người và hàng hóa. Nó nói rằng khi có nhiều người mua hơn người bán, giá sẽ tăng. Nếu có nhiều người bán hơn người mua, thì giá sẽ giảm. Khi thiếu một hàng hoá thì được gọi là thiếu và khi có nhiều hàng hoá thì được gọi là dư thừa.

 Vai trò của quy luật cung cầu giúp tự cân bằng thị trường

  

  

  

  

  

  

 Tag: nội dung chính trị y