Ý nghĩa của quy luật phủ định của phủ định

Ý nghĩa của quy luật phủ định của phủ định

 Quy luật phủ định của phủ định là quy luật nói lên mối liên hệ, sự kế thừa giữa cái bị phủ định và cái phủ định; do sự kế thừa đó, phủ định biện chứng không phải là sự phủ định sạch trơn, bác bỏ tất cả sự phát triển trước đó, mà là điều kiện cho sự phát triển, nó duy trì và gìn giữ nội dung tích cực của các giai đoạn trước, lặp lại một số đặc điểm cơ bản của cái xuất phát nhưng trên cơ sở mới cao hơn; do vậy, sự phát triển có tính chất tiến lên không phải theo đường thẳng mà theo đường xoáy ốc.

 Ví dụ về quy luật phủ định của phủ định:

 Hạt thóc -> Cây mạ -> Cây lúa -> Hạt thóc

  • Hạt thóc cho ra đời cây mạ (đây là phủ định lần 1)
  • Cây mạ cho ra đời cây lúa (đây là phủ định lần 2).
  • Cây lúa cho ra bông thóc (thóc lại cho ra thóc nhưng lần này không phải là 1 hạt mà là nhiều hạt)

 Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN:

 • Cho ta cơ sở lý luận để hiểu biết về sự ra đời của cái mới. Cái mới nhất định sẽ thay thế cái cũ, cái tiến bộ nhát định chiến thắng cái lạc hậu, cái mới ra đời từ cái cũ. Do đó cần chống thái độ phủ định sạch trơn cái cũ.

 • Trong công tác chúng ta cần phát hiện ra và quý trọng cái mới, phải tin tưởng vào tương lai phát triển của cái mới, mặc dù lúc đầu nó còn yếu ớt, ít ỏi, phải ra sức bồi dưỡng, phát huy cái mới, tạo điều kiện cho nó chiến thắng cái cũ.

 • Trong khi đấu tranh với cái cũ, chúng ta phải biết sàng lọc, biết giữ lấy những gì tích cực, có giá trị của cái cũ, biết cải tạo cái cũ cho phù hợp với điều kiện mới.

 • Vừa phải chống lại thái độ hư vô chủ nghĩa trong khi nhìn nhận lịch sử, đánh giá quá khứ, vừa phải chống lại thái độ bảo thủ, khư khư giữ lại cả những gì đã lỗi thời cản trở bước tiễn của lịch sử.

Phân tích quy luật phủ định của phủ định

 Quy luật phủ định của phủ định làm rõ vấn đề gì

 Chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển

 Liên hệ thực tiễn quy luật phủ định của phủ định

 Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về xu hướng phát triển của sự vật. quá trình phát triển của bất kỳ sự vật nào cũng không bao giờ đi theo đường thẳng mà diễn ra quanh co, phức tạp trong đó bao gồm nhiều chu kỳ khác nhau.

 Vị trí của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật

 Chỉ ra xu hướng của sự phát triển.

 Câu hỏi về quy luật phủ định của phủ định được diễn tả bằng hình ảnh

 Phát triển theo đường trôn ốc.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: nội dung “phủ định” gì? vận dụng powerpoint vật? học tập bài giảng vào cuộc sống bày triết thân pháp luận