Thành lập doanh nghiệp nhà nước

 Ở Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước đã là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế trong một thời gian dài. Họ là trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc và chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của Trung Quốc.

 Thành lập doanh nghiệp nhà nước không phải là việc dễ dàng. Quá trình thành lập một công ty mới có thể kéo dài, phức tạp và tốn kém.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhà nước

  • Đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước phải có tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước. Đồng thời đáp ứng yêu cầu công nghệ và quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường.
  • Mức vốn điều lệ phải phù hợp với quy mô ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động và không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định. Phải có chứng nhận của cơ quan tài chính về nguồn và mức vốn được cấp.
  • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp nhà nước không trái với quy định của pháp luật.
  • Có xác nhận đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở và mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước

 – Sau khi có được sự chấp nhận thành lập doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp Nhà nước bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh.

 – Việc tiến hành đăng ký kinh doanh phải được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước và hoạt động này được tiến hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 – Nếu trong vòng 60 ngày mà doanh nghiệp Nhà nước chưa làm xong thủ tục đăng ký kinh doanh mà không có lý do chính đáng thì quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ hết hiệu lực và nếu muốn tiếp tục thành lập doanh nghiệp Nhà nước thì chủ thể đề nghị phải thực hiện lại từ bước 1.

 – Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

 + Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước đã có hiệu lực pháp luật.

 + Điều lệ doanh nghiệp đã được phê duyệt.

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp.

 + Quyết định bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản trị (nếu có), TGĐ hoặc GĐ.

 – Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ, Sở Đầu tư và Kế hoạch có thẩm quyền phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Nhà nước.

 – Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh và bắt đầu được phép tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc các hoạt động công ích, xã hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ của trong đề án thành lập doanh nghiệp.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.