Quyền nuôi con sau ly hôn

 Con cái là tài sản vô giá của bố mẹ, tranh chấp về quyền nuôi con là tranh chấp rất hay xảy ra khi vợ chồng ly hôn. Vậy, quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào trong luật hôn nhân và gia đình, khi ly hôn thì ai sẽ được nuôi con, ai phải cấp dưỡng nuôi con……mời quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Ly hôn ai được quyền nuôi con

 Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

 2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

 Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

 2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

 3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

 Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

 Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

 2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

 Như vậy, căn cứ quy định trên thì việc ai nuôi con sau khi ly hôn sẽ do vợ chồng cùng nhau thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án sẽ quyết định theo nguyên tắc : Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

 Quyền nuôi con khi ly hôn khi có 2 con

 Việc phân chia ai là người trực tiếp nuôi con sau ly hôn do vợ chồng thỏa thuận , nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án sẽ quyết định theo nguyên tắc : Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Vợ chồng có 2 con thì tòa án sẽ giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của con, có thể giao mỗi vợ chồng nuôi một con hoặc giao chả 2 con cho vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi dưỡng và người còn lại có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

 Thủ tục giành quyền nuôi con sau ly hôn

 Sau khi yêu cầu Tòa án giải quyết việc nuôi con sau ly hôn thì bên muốn trực tiếp nuôi con cần chứng minh mình có đủ điều kiện để nuôi dưỡng con tốt hơn người kia. Cách giành quyền nuôi con khi ly hôn đó là cần chứng minh các điều kiện sau:

 – Điều kiện về vật chất để giành quyền nuôi con:

 + Chứng minh thu nhập thực tế của bạn.

 + Có công việc ổn định, môi trường sinh hoạt, điều kiện học tập cho con, có nhà ở hợp pháp.

 Để có thể chứng minh được điều kiện vật chất của mình, cần có mức thu nhập cao hơn người kia để đảm bảo nuôi dưỡng tốt cho con. Ngoài ra, để giành quyền nuôi con cần cung cấp các giấy tờ chứng thực đi kèm như: hợp đồng lao động, sổ đỏ…

 – Điều kiện về mặt tinh thần để giành quyền nuôi con:

 Với điều kiện này sẽ xét trên tình cảm dành cho con cái, nhân cách đạo đức, thời gian dạy dỗ, chăm sóc con, thời gian vui chơi cùng con…của bố hoặc mẹ.

 Cách viết đơn ly hôn giành quyền nuôi con

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngày….. tháng …… năm…….

 ĐƠN KHỞI KIỆN

 Kính gửi: Toà án nhân dân …………………………………

 Người khởi kiện: ………………………………………………………………………………..

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

 Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

 Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

 Người bị kiện: ……………………………………………………………………………………

 Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………

 Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

 Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

 Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)………………………………………….

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

 Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

 Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)………………………………………

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

 Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

 Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

 Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:…………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………

 Người làm chứng (nếu có) …………………………………………………………………….

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

 Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

 Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

 Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: ………………………

 1……………………………………………………………………………………………………….

 2……………………………………………………………………………………………………….

 (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

 …………………………………………………………………………………………………………

                                                                                          Người khởi kiện

 Đây là mẫu đơn chung khi yêu cầu ly hôn, trường hợp muốn nuôi con thì khi điền đơn cần nêu rõ muốn Tòa án giao con cho mình trực tiếp nuôi dưỡng.

 Quyền nuôi con dưới 1 tuổi khi ly hôn ? Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn ? Quyền nuôi con trên 1 tuổi khi ly hôn ?

 Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

 Như vậy, đối với trường hợp con dưới 1 tuổi, trên 1 tuổi nói chung là con dưới 36 tháng tuổi thì nếu vợ chồng không có thỏa thuận về nuôi con thì tòa án sẽ giải quyết trên nguyên tắc là con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, chỉ trừ trường hợp mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì tòa án mới có quyết định giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng.

 Quyền nuôi con trên 3 tuổi khi ly hôn ? Quyền nuôi con 4 tuổi khi ly hôn ? Quyền nuôi con 5 tuổi khi ly hôn ? Quyền nuôi con dưới 6 tuổi khi ly hôn

 Con từ độ tuổi từ trên 3 tuổi đến dưới 7 tuổi thì khi ly hôn việc ai là người trực tiếp nuôi dưỡng trước tiên do vợ chồng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Tòa án sẽ xem xét xem bố hay mẹ là người có điều kiện tốt hơn để nuôi con, con ở với ai sẽ tốt hơn thì tòa án sẽ quyết định giao con cho người đó trực tiếp nuôi dưỡng.

 Quyền nuôi con trên 7 tuổi khi ly hôn ?

 Khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình quy định: Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

 Như vậy, Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, con trên 7 tuổi thì tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con để quyết định. Tuy nhiên, nguyên vọng của con không phải là yếu tố quyết định để tòa án quyết định mà cần phải xem xét đầy đủ mọi yếu tố để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

 tag: thuộc 2021 thay đổi 2020 nhỏ chuyển 2017 2019 nhất 2018