Phạm vi điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm

Phạm vi điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm

 – Người tham gia bảo hiểm (Khách hàng) là một trong các đối tượng được điều chỉnh của Luật KDBH.

 – Luật Kinh doanh bảo hiểm có phạm vi điều chỉnh bao gồm các tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm (DNBH, DN Môi giới BH, đại lý bảo hiểm) và các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của các đối tượng trên (Điều 1. Luật Kinh doanh BH quy định).

Theo luật kinh doanh bảo hiểm bên mua bảo hiểm có thể là

 Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Sách luật kinh doanh bảo hiểm

 Sách pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là một hướng dẫn cần thiết về các khía cạnh pháp lý của bảo hiểm. Nó bao gồm tất cả các chủ đề liên quan đến bảo hiểm một cách toàn diện, tập trung vào khung pháp lý.

 Link mua: https://shopee.vn/S%C3%A1ch-Lu%E1%BA%ADt-kinh-doanh-b%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-T%C3%A1i-b%E1%BA%A3n-2019-i.115509426.2780490148

  

  

  

  

  

  

 Tag: mới nhất thọ giáo trình