Sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không

Sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không

 Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.

Thời gian xử lý kỷ luật sinh con thứ 3

 Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm.

Mẫu quyết định kỷ luật sinh con thứ 3

CÔNG TY ………
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————
Số: /QĐ-…. ………, ngày ….tháng…..năm 20….

 QUYẾT ĐỊNH
(Về việc xử lý kỷ luật)

 – Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty ……………………………….;

 – Căn cứ vào đề xuất của ông(bà) ……………– Trưởng bộ phận ……………..;

 – Căn cứ đề xuất của ông(bà) …………………………..…………………………;

 – Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem xét xử lý vi phạmm kỷ luật đối với ông(bà)………………, ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Điều chuyển ông(bà)…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông(bà)……….yêu cầu bàn giao đầy đủ tới ……………..

 Điều 2. Ông(bà)…..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông(bà)…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với ông(bà)……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.

 Điều 3Mức lương: Ông(bà)…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong thời gian ……. tháng trên.

 Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 5Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Hà Nội, ngày ……tháng …….năm 20…..
Nơi nhận:

 – Như Điều 4;

 – Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

Trường hợp sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

 Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

 1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

 3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

 4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

 5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

 6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

 a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

 b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

 7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

 Quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 là quyết định 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị quy định khá cụ thể về các hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh từ 03 con trở lên.

 Cụ thể như sau:

 – Sinh con thứ 3: Bị khiển trách

 – Sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4: Bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)

 – Sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên: Bị khai trừ ra khỏi Đảng.

 Ngoài ra, trường hợp gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con cũng bị hình thức xử lý kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.

Quy trình xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

 Bước 1: Đảng viên vi phạm thực hiện kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật

 Đảng viên vi phạm được cấp ủy hướng dẫn thực hiện Bản tự kiểm điểm

 Hội nghị chi bộ thảo luận, góp ý và kết luận

 Bước 2: Đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến. Sau đó ra quyết định kỷ luật

 Bước 3: Báo cáo Quyết định kỷ luật lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp.

 Nếu Đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên.

 Lưu ý: Điều 36 Quy định 30-QĐ/TW 2016, được hướng dẫn bởi Điều 36 Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW năm 2016 quy định Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm: Trường hợp đảng viên nông thôn, không tham gia cấp ủy, chỉ sinh hoạt bình thường ở chi bộ thôn. Khi sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Khi đó, Chi bộ thôn sẽ quyết định khiển trách đảng viên trong chi bộ.

 Bước 4: Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: giáo thế thú sách nên doi voi dạy hồ sơ biên