Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

 Công ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH ) là một loại hình doanh nghiệp được các cá nhân, tổ chức lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp. Khi thành lập công ty tnhh thì việc góp vốn vào công ty tnhh như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa về Quy định về vốn điều lệ công ty tnhh.

 Vốn điều lệ của công ty tnhh là gì

 Vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên: Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

 Vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên: Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

 Thời hạn góp vốn điều lệ công ty tnhh

 Thời hạn góp vốn điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên và xử lý khi không góp đủ vốn:

  Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

 Sau thời hạn này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

 – Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

 – Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

 – Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

 Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định trên. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

 Thời hạn góp vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên và xử lý khi không góp đủ vốn:

 Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

 Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.

 Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định nêu trên.

 Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

 Thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

 Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 – Tăng vốn góp của thành viên;

 – Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

 Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

 Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 – Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

 -Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp;

 – Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp;

 Thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên:

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

 Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:

 – Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

 – Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật doanh nghiệp

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 – Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

 – Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật doanh nghiệp

 Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh

 Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 – Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, về việc thay đổi vốn điều lệ;

  Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ;

 – Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

 – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty;

 – Giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty;

 Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh hai thành viên trở lên được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có trụ sở. Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty tnhh với nội dung vốn điều lệ được thay đổi.

 Hồ sơ thay đổi vốn công ty tnhh 1 thành viên:

 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 – Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

 – Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

 – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty;

 – Giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty;

 Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh hai thành viên trở lên được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có trụ sở. Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty tnhh với nội dung vốn điều lệ được thay đổi.

 Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh

 Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tnhh ngoài hồ sơ thay đổi vốn điều lệ như trên thì hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 Quý khách có nhu cầu thành lập công ty tnhh, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của công ty tnhh hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến công ty tnhh. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: tối thiểu hạch mtv cách bao nhiêu mẫu muốn kiện