Tìm kiếm hóa đơn điện tử grab ntn

 Tìm kiếm hóa đơn điện tử grab

 https://vn.invoice.grab.com/

  • Chọn Dịch vụ.
  • Nhập thông tin của hóa đơn cần tra cứu vào các ô tương ứng như: Mã nhận hóa đơn
  • Nhập Mã kiểm tra và nhấn vào nút Tìm hóa đơn để tra cứu hóa đơn với thông tin đã nhập.
  • Sau khi Hóa đơn hiển thị trên màn hình, bạn có thể tùy chọn:
  • Tải hóa đơn về lưu trữ bằng cách nhấn vào nút Download file hóa đơn.

 Mẫu hóa đơn điện tử của grab

 

  

  

  

  

 Tag: hóa đơn điện tử grab express