Thông báo thay đổi mẫu hóa đơn điện tử

 Các trường hợp thay đổi thông tin trên hóa đơn thường gặp

    • Thay đổi thông tin tên trên hóa đơn do đổi tên công ty, đổi địa chỉ
    • Thay đổi thông tin loại hình công ty hóa đơn do đổi loại hình công ty
    • Thay đổi thông tin số điện thoại trên hóa đơn
    • Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng trên hóa đơn

 Bước 1: Lập Thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC) như trên để gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 Bước 2: Liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để thay đổi Tên và địa chỉ trên hóa đơn điện tử.

 Thay đổi tên, địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử

 Xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty được chia làm 2 trường hợp có thay đổi cơ quan quản lý thuế và không thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Thông báo thay đổi mẫu hóa đơn điện tử

Mẫu: TB04/AC

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

 TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

 1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn ………………………………………………………………………

 2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

 3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

 4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

 Ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân) đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT Thông tin thay đổi Thông tin cũ Thông tin mới

 6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

 – Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………..

 – Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

 7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………………

…….., ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

 Tag: logo nhà thủ tục