Định luật cu lông là gì – Công thức định luật cu lông

Định luật cu lông là gì

 Phát biểu định luật cu lông: Lực hút hay lực đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối giữa hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Công thức định luật cu lông

 

  • k: hằng số tỉ lệ, được tính bằng công thức k = (9.109 x N x m2) / C2 (áp dụng cho hệ đo lường quốc tế SI)
  • F: lực tác dụng giữa hai điện tích đặt trong môi trường (đơn vị Newton – N)
  • r: khoảng cách giữa hai điện tích (đơn vị mét – m)
  • q1, q2: giá trị của hai điện tích (đơn vị Coulomb – C)

Điện tích, điện tích điểm

 – Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay vật chứa điện tích.

 – Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. Điện tích điểm là điện tích được coi như tập trung tại một điểm.

Các dạng bài tập về định luật cu lông

 Dạng 1: Xác định lực tương tác giữa hai điện tích và các đại lượng trong biểu thức định luật Cu-lông

 Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích

 Dạng 3. Con lắc tích điện

 Chi tiết: https://hoctot.nam.name.vn/phuong-phap-giai-mot-so-dang-bai-tap-ve-dien-tich-dinh-luat-cu-long-a81341.html

 Có thể áp dụng định luật cu lông cho tương tác nào sau đây

 Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường

 Trắc nghiệm định luật cu lông

 Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau một khoảng 30cm có lực tương tác tĩnh giữa chúng là F. Nếu nhúng chúng trong dầu có hằng số điện môi là 2,25, để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì khoảng cách giữa các điện tích là:

 A. 20cm

 B. 10cm

 C. 25cm

 D. 15cm

 Đáp án: A

 Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí thay đổi như thế nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích?

 A. Phương, chiều, độ lớn không đổi

 B. Phương, chiều không đổi, độ lớn giảm

 C. Phương thay đổi tùy theo hướng đặt tấm nhựa, chiều, độ lớn không đổi

 D. Phương, chiều không đổi, độ lớn tăng.

 Đáp án:

 Nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích thì độ điện môi của môi trường tăng lên do đó lực tương tác có độ lớn giảm. Tuy nhiên phương, chiều của lực không đổi.

 Hai điện tích dương q1, q2 có cùng một độ lớn được đặt tại hai điểm A, B, điện tích q0 đặt tại trung điểm của AB thì ta thấy hệ ba điện tích này nằm cân bằng trong chân không. Bỏ qua trọng lượng của ba điện tích. Chọn kết luận đúng.

 A. qo là điện tích dương

 B. qo là điện tích âm

 C. qo có thể là điên tích âm có thể là điện tích dương

 D. qo phải bằng 0

 Đáp án: B

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: culong lớp 11 1 lý thuyết giảng giải lời nâng cao bai tap ứng