Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

 Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

 Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

 Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản

 + Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
+ Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
+ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt.
– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:
+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò;
+ Giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu, ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

 Quy trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản

  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

 – Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản 2010 và khoản 1 Điều 51 Nghị định 158/2016/NĐ-CP thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

 (2) Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

 – Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa;

 – Trong thời gian không quá 06 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc quy định tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Khoáng sản 2010.

 – Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý. Thời gian lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan không tính vào thời gian thẩm định;

 – Trong thời gian không quá 40 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 (3) Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

 – Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép;

 – Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 (4) Thông báo và trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

 – Trong thời gian không quá 07 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Thời gian nêu trên không kể thời gian tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác lần đầu.

 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

 Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm. Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn khai thác là thời gian còn lại của Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó.

 Khoản 2 Điều 59 Luật khoáng sản năm 2010 quy định hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản gồm:

 -Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản;

 – Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn;

 – Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại; diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác.

 Điều 51 Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:

 -Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn;

 – Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

 Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tương tự như quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

 Mẫu giấy phép khai thác khoáng sản

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …)

  

  

  

  

 (Quốc huy)

  

  

  

  

 GIẤY PHÉP KHAI THÁC

 KHOÁNG SẢN

 (Bìa màu trắng)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Số …………………………..

 Ngày cấp……………………

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(UBND TỈNH/THÀNH PH …)
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: ………/GP-BTNMT/UBND

 Đa danh, ngày…. tháng… năm…

 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …)

 Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

 Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

 Căn cứ Nghị định số …./…./NĐ-CP ngày … tháng … năm …. của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày … tháng ….năm….;

 Căn cứ Quy hoạch khoáng sản………;

 Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;

 Căn cứ Văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản số …. ngày… tháng … năm … của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … (đối với các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò khoáng sản)/Quyết định số …. ngày….tháng ….năm….của….. về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

 Căn cứ Quyết định số….. ngày….. tháng…. năm….. của……. về việc phê duyệt trữ lượng … trong Báo cáo kết quả thăm dò……;

 Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTNMT/UBND… ngày … tháng … năm … của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ … (hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường…);

 Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … tại Công văn số….. ngày …. tháng….. năm….. về việc…… (nếu có);

 Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số … ngày … tháng … năm … của ….. cấp cho Dự án đầu tư khai thác mỏ … của ….. (nếu có);

 Xét Đơn và hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ngày ….. tháng… năm…. của (tên tổ chức, cá nhân)…… nộp tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam/Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố …;

 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam/Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố …..,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)… khai thác (tên khoáng sản) bằng phương pháp … (lộ thiên; hầm lò …) tại mỏ … (tên mỏ) thuộc xã…… huyện… tỉnh…..

 Diện tích khu vực khai thác:…… (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc… có tọa độ xác định theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Giấy phép này.

 Mức sâu khai thác thấp nhất: đến mức … (m);

 i với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần quy định rõ:

 – Vị trí công trình khai thác:

 – S hiệu giếng khoan, chiều sâu, tọa độ, lưu lượng

 – Chế độ khai thác ……………).

 Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: ……(tấn, m3,…).

 Trữ lượng khai thác: …… (tấn, m3,…).

 Phương pháp khai thác: …..(hầm lò/lộ thiên/….)

 Công suất khai thác: ……… (tấn, m3,….)/năm.

 Thời hạn khai thác:….năm….. tháng.

 Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)……….. có trách nhiệm:

 1. Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành;

 2. Nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) theo quy định;

 3. Tiến hành hoạt động khai thác (tên khoáng sản)… theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

 4. Trước khi tiến hành khai thác, phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố … để kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 5. Thực hiện đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án … được … phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định.

 6. Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn vật liệu nổ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ;

 Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác từ mỏ … và các sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 7. Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác, chế biến phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;

 8. Thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định của pháp luật;

 Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

 9. Thực hiện việc đóng cửa mỏ; phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác; báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

 Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Trước khi tiến hành khai thác, (tên tổ chức, cá nhân)… phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy phép này; nộp cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam/ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố Sở Công Thương tỉnh/thành phố … Thiết kế mỏ được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, thông báo về giám đốc điều hành mỏ (trừ trường hợp khai thác nước khoáng), kế hoạch khai thác, chế biến tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định./.

 i với giy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cn bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ ngun nước khỏi bị ô nhim. Định kỳ quan trc động thái, kiểm tra cht lượng của nguồn nước và kịp thời khc phục các biến động xu; không khai thác quá lưu lượng cho phép và sử dụng nguồn nước theo chỉ định cho phép bng văn bản của cơ quan Y tế có thm quyn).

 

 Nơi nhận:
– (Tên tổ chức, cá nhân) (bản chính);
– Cơ quan cấp phép (bản chính);
– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ (bản chính);
– UBND tỉnh/thành phố…; (bản sao);
– Tổng cục ĐC&KS VN; (bản sao);
– Hội đồng ĐGTLKSQG (bản sao);
– Sở TN&MT tỉnh/thành phố…; (bản sao);
– Cục KS HĐKS khu vực; (bản sao).

 BỘ TRƯỞNG
(TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …

CHỦ TỊCH)
(Ký tên, đóng dấu)

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …)
——-

 Phụ lục 1

 RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC KHAI THÁC

 (Kèm theo Giấy phép khai thác số          /GP-BTNMT/UBND ngày     tháng      năm      của Bộ Tài nguyên và Môi trường/ Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố …)

 Điểm góc

 H tọa đ VN-2000

 (Kinh tuyến trục … múi chiếu…)

 X (m)

 Y (m)

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 n

 

 

 Din tích: … ha

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PH …)

 Phụ lục 2

 Tag: xuất khẩu khoáng sản