Thực hiện pháp luật là gì – Các hình thức thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là gì

 Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được tiến hành phù hợp với quy định, với yêu cầu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã quy định. Thực hiện pháp luật có thể là một xử sự có tính chủ động, được tiến hành bằng một thao tác nhất định nhưng đó cũng có thể là một xử sự có tính thụ động, tức là không tiến hành vượt xử sự bị pháp luật cấm

 Ví dụ về các hình thức thực hiện pháp luật: sở kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các doanh nghiệp đủ điều kiện

Có mấy hình thức thực hiện pháp luật

 Có bốn hình thức thực hiện pháp luật. Các hình thức thực hiện pháp luật đó là

 1) Tuân thủ pháp luật;

 2) Thi hành pháp luật;

 3) Sử dụng pháp luật;

 4) Áp dụng pháp luật.

Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật

TIÊU CHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THI HÀNH

 PHÁP LUẬT

ÁP DỤNG

 PHÁP LUẬT

SỬ DỤNG

 PHÁP LUẬT

Khái niệm Chủ thể pháp luật kiềm chế mình để không thực hiện điều pháp luật cấm. Chủ thể pháp luật chủ động thực hiện điều pháp luật yêu cầu. Cán bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ do pháp luật quy định. Chủ thể pháp luật thực hiện điều mà pháp luật cho phép.
Bản chất Thực hiện pháp luật có tính chất thụ động và thể hiện dưới dạng “hành vi không hành động”. Chủ động, tích cực thực hiện pháp luật dưới hình thức “hành vi hành động”. Vừa là hoạt động thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nó vừa là một hình thức thực hiện pháp luật, vừa là một giai đoạn mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành tổ chức cho các chủ thể pháp luật khác thực hiện các quy định pháp luật.

 ->Mang tính quyền lực nhà nước.

 Được thể hiện dưới hình thức “hành vi hành động” và “hành vi không hành động”

Các chủ thể lựa chọn xử sự những điều pháp luật cho phép. Đó có thể là “hành vi hành động” hoặc “hành vi không hành động” tùy quy định pháp luật cho phép.
Ví dụ Pháp luật cấm hành vi mua, bán dâm.

 Do đó, “không thực hiện hành vi mua, bán dâm” được xem là tuân thủ pháp luật.

Pháp luật quy định về nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân/ thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Do đó, nếu không thuộc trường hợp miễn thuế/đối tượng không chịu thuế thì chủ thể đóng thuế được xem là “thi hành pháp luật”.

  

Khi A khởi kiện B ra tòa, tòa án đó có trách nhiệm xem xét và thụ lý đơn khởi kiện của A.

 Theo đó, tòa án được xem là cơ quan “áp dụng pháp luật”

Khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị B xâm phạm, A có quyền khởi kiện B ra tòa án vì pháp luật trao cho A quyền được khởi kiện B ra tòa án có thẩm quyền.

 Khi đó, A được xem là đang “sử dụng pháp luật”.

Chủ thể thực hiện Mọi chủ thể Chỉ cán bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mọi chủ thể
Hình thức thể hiện Thường được thể hiện dưới dạng những quy phạm cấm đoán.

 Tức là quy phạm buộc chủ thể không được thực hiện những hành vi nhất định

Thường được thể hiện dưới dạng những quy phạm bắt buộc.

 Theo đó, chủ thể buộc phải thực hiện hành vi hành động, hợp pháp.

Tất cả các loại quy phạm vì nhà nước có nghĩa vụ cũng như quyền hạn tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật. Thường được thể hiện dưới những quy phạm trao quyền.

 Tức pháp luật quy định về quyền hạn cho các chủ thể.

Bắt buộc thực hiện Tuân theo pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể đều bắt buộc phải thực hiện theo quy định pháp luật mà không có sự lựa chọn. Các chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép tùy theo ý chí của mình, phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng chủ thể chứ không bị ép buộc phải thực hiện.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gì? luật? bài 2 2: so sánh gdcd 12 bao gồm: gồm trạng ở việt nam nay 4 thế nào trình bày ta