Tìm hiểu cuộc cách mạng tư sản Pháp

Cách mạng tư sản pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào

 – Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

 – Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung điện Vec-xai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thuế mới.

 – Bất bình trước hành động của nhà vua, 14-7-1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tư sản pháp

 Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, đó là:

 + Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển.

 + Chế độ quân chủ chuyên chế, đẳng cấp nặng nề; dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt.

 + Triết học Ánh sáng dọn đường.

Diễn biến cách mạng tư sản pháp

 Có 6 mốc lịch sử quan trọng trong cuộc cách mạng tư sản Pháp mà các em cần ghi nhớ:

 + Ngày 14/7/1789: Cuộc cách mạng bùng nổ.

 + 8/1789: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

 + 10/8/1792: Quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng; bắt vua và hoàng hậu.

 + 2/6/1793: Chính quyền về tay phái Gia-cô-banh.

 + 27/7/1794: Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

 + 11/1799: Thiết lập nền độc tài quân sự.

Ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản pháp

 Đối với nước Pháp

 – Lật đổ chế độ phong kiến, mọi tàn dư của chế độ phong kiến bị thủ tiêu.

 – Người nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết.

 – Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 Đối với thế giới

 – Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở những nước tiên tiến Âu – Mĩ.

 – Ảnh hưởng đến nhiều nước để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới, thúc đẩy lực lượng tiến bộ đứng lên chống phong kiến.

Cách mạng tư sản pháp diễn ra dưới hình thức nào

 Cách mạng quần chúng

Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản pháp được thể hiện ở những điểm nào

 Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng, là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng đại tới đỉnh cao. Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu của ba giai đoạn:

 – Ngày 14-7-1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cuộc cách mạng.

 – Ngày 10-8-1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.

 – Ngày 2-6-1793, trước tình trạng “Tổ quốc lâm nguy”, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

So sánh cách mạng tư sản anh và cách mạng tư sản pháp

 Giống nhau

 Đều lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho CNTB phát triển.

 Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.

 Đều có ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa quốc tế to lớn.

 Khác nhau

 Hình thức cách mạng:

 Cách mạng tư sản Anh là nội chiến.

 Cách mạng tư sản pháp vừa nội chiến vừa chống ngoại xâm.

 Giai cấp lãnh đạo

 Cách mạng tư sản Anh là liên minh tư sản và quý tộc mới.

 Cách mạng tư sản Pháp chỉ có giai cấp tư sản

 Diễn biến 

 Trong cách mạng tư sản Anh không có bầu quốc hội, không ban hành hiến pháp.

 Cách mạng tư sản Pháp có tiến hành bầu cử, có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, có ban hành hiến pháp 1791, 1793.

 Tính chất

 Cách mạng tư sản Anh chưa triệt để: còn tàn dư của chế độ phong kiến, vấn đề ruộng đất của nhân dân chưa được giải quyết.

 Cách mạng tư sản Pháp là cuộc CMDCTS triệt để vì đã xoá bỏ mọi tàn dư chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

Vẽ sơ đồ tiến trình cách mạng tư sản pháp

 

Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp 1789-1794

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: cuối kỉ xviii bài 31 kỷ 18 pháp( 1789- 1794) hạn sao lớp 10 1789 như 8 trải mấy đoạn 2 nhất nói giacobanh giâcôbanh tiết giảng thành năm