Tìm hiểu quy luật lưu thông tiền tệ

 Quy luật lưu thông tiền tệ điều chỉnh dòng chảy của tiền tệ, là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là quá trình mọi người trao đổi tiền lấy hàng hóa và dịch vụ.

Quy luật lưu thông tiền tệ

 Lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hoá trong một thời kỳ nhất định được xác định bằng tổng giá cả của hàng hóa lưu thông trong thời kỳ đó chia cho tốc độ lưu thông của đồng tiền.

 Ví dụ về quy luật lưu thông tiền tệ: Hàng năm ngân hàng nhà nước sẽ in thêm 1 số lượng tiền để đảm bảo cân bằng với hàng hóa

Quy luật lưu thông tiền tệ của mác

 Mác cho rằng, số lượng tiền tệ cần cho lưu thông do ba nhân tố quy định: số lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, giá cả trung bình của hàng hóa và tốc độ lưu thông cua những đơn vị tiền tệ cùng loại. Sự tác động của ba nhân tố này đối với khối lượng tiền tệ cần cho lưu thông diễn ra theo quy luật phổ biến là: Tổng số giá cả của hàng hóa chia cho ô vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại trong một thời gian nhất định.

Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát

 Có thể nói, bề nổi của lạm phát luôn là tình trạng mức giá chung tăng lên, giá trị của đơn vị tiền tệ giảm, sức mua của đồng tiền giảm.

 Chính vì vậy, để đo lường mức lạm phát, người ta dùng chỉ số giá cả. Có hai loại chỉ số giá cả được sử dụng phổ biến trong thống kê kinh tế là chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng.

 Căn cứ vào mức giá tăng lên người ta chia lạm phát ra thành lạm phát vừa phải (chỉ số giá cả tăng lên dưới 10% một năm), lạm phát phi mã (từ 10% một năm trở lên) và siêu lạm phát (chỉ số giá cả tăng lên hàng trăm, hàng nghìn phần trăm một năm hoặc hơn nữa).

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: trình bày quy luật lưu thông tiền tệ