Định luật len xơ về chiều dòng điện cảm ứng

 Nội dung định luật Lenxơ: Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch.

 

 Câu hỏi ôn tập

 Định luật Len – xơ được dùng để xác định

 A. độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.

 B.  chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

 C. cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

 D. sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.

 Đáp án:

 Định luật Len – xơ được dùng để xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

  

  

  

  

  

 Tag: len-xơ về lớp 11 joule-lenz joule lenz