Tổng quan về hóa đơn điện tử misa

 Hóa đơn điện tử Misa là một nền tảng trực tuyến cho phép doanh nghiệp gửi hóa đơn theo phương thức điện tử. Nó cũng có một ứng dụng giúp các doanh nghiệp và khách hàng của họ dễ dàng truy cập các hóa đơn.

 Hóa đơn điện tử Misa là phần mềm hóa đơn điện tử giúp các công ty tự động hóa nhiều bước quá trình tạo và gửi hóa đơn. Phần mềm cho phép tùy chỉnh dễ dàng, có nghĩa là nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Nó cũng có một giao diện được thiết kế tốt, giúp người dùng dễ dàng điều hướng trong chương trình.

 Tổng đài misa hóa đơn điện tử 090.488.5833

 Đăng nhập hóa đơn điện tử misa tại: https://app.meinvoice.vn/login/1?ReturnUrl=%2F

Cách xuất hóa đơn điện tử misa

 

Báo giá hóa đơn điện tử misa

 

Cách hủy hóa đơn điện tử trên misa

 

Xóa hóa đơn điện tử misa

 

Cách thiết lập email gửi hóa đơn điện tử misa

 

Tra cứu hóa đơn điện tử misa

 Nhập mã tra cứu tại website dưới đường link để tra cứu

 https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai misa

 Trường hợp 1: Hóa đơn chưa gửi cho người mua (nhưng đã được cấp mã) 

 Nếu hóa đơn chưa gửi cho người mua nhưng đã được cấp mã thì cách xử lý như sau:

 Bước 1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04/SS-HĐĐT về việc hủy HĐĐT

 Bước 2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và cơ quan thuế hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống

 Bước 3: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua

 Trường hợp 2: Hóa đơn đã gửi cho người mua nhưng viết sai thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…

 Nếu hóa đơn đã gửi cho người mua và sai sót trong hóa đơn là sai sót không trọng yếu (sai những thông tin không quá quan trọng như tên khách hàng, địa chỉ thì cách xử lý như sau:

 Bước 1: Thông báo cho người mua về việc hóa đơn sai sót này

 Bước 2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04/SS-HĐĐT về việc sai sót thông tin này

 Bước 3: Không phải lập lại HĐĐT

 Bước 4: Gửi cho người mua kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

 Trường hợp 3: Hóa đơn đã gửi cho người mua nhưng sai sót thông tin quan trọng như mã số thuế, số tiền, hàng hóa…

 Nếu hóa đơn đã gửi cho người mua và sai sót trong hóa đơn là sai sót trọng yếu (sai những thông tin quan trọng như mã số thuế, số tiền, hàng hóa… thì cách xử lý như sau:

 Bước 1: Người mua và người bán lập văn bản ghi rõ nội dung sai sót

 Bước 2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04/SS-HĐĐT về việc sai sót thông tin này và cơ quan thuế hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống

 Bước 3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ “Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu… số… ngày… ngày tháng năm” gửi cho cơ quan thuế để cấp mã

 Bước 4: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.

Lập biên bản hủy hóa đơn điện tử trên misa

 https://helpsme.misa.vn/2022/kb/lap_bien_ban_huy_hoa_don_dien_tu/

Hóa đơn điện tử misa có lùi ngày được không

 Theo quy định của Bộ Tài chính thì hóa đơn điện tử chỉ có thể xuất tại đúng thời điểm lập hóa đơn. Do đó bạn không thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử VNPT nói riêng.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: miisa dẫn vn hỗ trợ web phát hành bỏ tải chuyển đổi in loạt sửa lỗi 2021 sang giấy khẩu vào hạch toán nhận bảng tích khởi