Tổng quan về lý lịch đảng viên

Cách ghi nhận xét lý lịch đảng viên

Nơi nhận:
Đảng uỷ………….
lưu:…………..
T/M ĐẢNG UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)
– Lưu

 Mẫu số 2:

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

 Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

 Đảng uỷ Trường ……………………………………….

 Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………

 Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….

 Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….

 Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

 Ưu điểm:

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.

 Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

 (ký, ghi rõ họ tên)

  

Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

TỈNH (tương đương) ……….

 HUYỆN (tương đương)……..

 ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ….

 ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN…………

 CHI BỘ:……………………..

 

 PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

 (Năm ………………)

SỐ LL: ……………………..

 SỐ TĐV: …………………

 Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

 Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa):……. Sinh ngày …… tháng …… năm………..

 Mới thay đổi nơi ở: ……………………….………………………………………………

 Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: .………………………………………

 Chức vụ mới được giao

 – Đảng: .…………………………………………………………………………………

 – Chính quyền: …………………………………………………………………………

 – Đoàn thể: ………………………………………………………………………………

 – Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ……………………………………………………

 Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

 – Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………. – Chuyên môn nghiệp vụ: ……………

 – Học vị (TS, thạc sĩ). ……………..………….- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)……

 – Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)……………………………

 – Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… Trình độ A, B, C, D): ………………………..………

 Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú): …………

 ………………………………………………………………………………………………

 Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật).………………….………

 Gia đình có gì thay đổi trong năm:

 – Cha đẻ: …………….………………. – Mẹ đẻ: …………………………………………

 – Cha (vợ hoặc chồng)…………… – Mẹ (vợ hoặc chồng)……………………………

 – Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)……

 – Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu…?)………………….

 Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm: …………………………

 – Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……………đồng, bình quân người/hộ………. đồng

 – Nhà ở: …………………….……………………………….………………………………….…

 – Đất ở: …………………….……………………………….………………………………….…

 – Hoạt động kinh tế: ……………………………………….…………………………………..…

 …………………………………………………………………………………………………..…

 – Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):………. Tên tài sản mới: …………giá trị………………. đồng

 – Được miễn công tác và SHĐ ngày: …………………..….………………………………….

.., ngày …. tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu lý lịch đảng viên mẫu 01-hsđv

Mẫu 1-HSĐV
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
 

  

 LÝ LỊCH

 ĐẢNG VIÊN

  

  

Họ và tên đang dùng: ………………………………..
Họ và tên khai sinh: …………………………………..
Quê quán: ……………………………………………….
 

  

 Số LL: ………………

 Số TĐV: ………………

  

  

 a) Kích thước: 205 mm x 145 mm.

 b) Bìa: giấy trắng định lượng 200g / 1 m2.

 c) Ruột: giấy trắng định lượng 80g / 1 m2.

 d) Nội dung gồm 24 trang, cụ thể như sau:

 – Trang 1 : Sơ lược lý lịch.

 – Trang 2 : Lịch sử bản thân.

 – Trang (3 đến 9): Những công việc, chức vụ đã qua.

 – Trang 10 : Đặc điểm lịch sử.

 – Trang 11 : Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua.

 – Trang 12 : Đi nước ngoài.

 – Trang 13 : Khen thưởng.

 – Trang 14 : Kỷ luật.

 – Trang (15 đến 23) : Hoàn cảnh gia đình.

 – Trang 24 : Cam đoan ký tên và chứng nhận của cấp ủy cơ sở.

Cách viết lý lịch xin vào đảng mẫu 2-knđ

 Lý lịch của người xin vào đảng

 Tải về theo đường dẫn: https://taimienphi.vn/download-mau-ly-lich-cua-nguoi-xin-ket-nap-dang-33280/taive

 Sau đó điền vào chỗ trống

Hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng

 Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, bằng chữ in hoa.

 Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG

 Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.

 Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.

 Các bí danh: Ghi các bí danh đã dùng (nếu có).

 Sinh ngày… tháng… năm…: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh.

 Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh.

 Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay).Đặc biệt, có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ nếu không biết rõ bố, mẹ.

 Nơi cư trú:

 – Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố).

 – Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì ghi địa chỉ nơi tạm trú đó.

 Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường… Nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài.

 Tôn giáo: Theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo… ghi cả chức sắc trong tôn giáo – nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.

 Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công việc chính đang làm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, phân công, bổ nhiệm…

 Ví dụ: Công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm v.v…

 Trình độ hiện nay:

 – Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ thông hay bổ túc.

 Ví dụ: 8/10 phổ thông, 9/12 bổ túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.

 – Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp.

 Ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y…

 – Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, chuyên tu, đào tạo từ xa).

 Ví dụ: Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ kinh tế, Tiến sỹ toán học, Tiến sỹ khoa học …

 Đặc biệt, nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

 – Học hàm: Ghi chức danh được Nhà nước phong (Giáo sư, Phó giáo sư).

 – Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng cao nhất đã được cấp.

 Ví dụ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập trung hay không tập trung…

 – Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp

 Ví dụ: Đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga… hoặc tiếng Anh trình độ A…

 – Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp

 Ví dụ: Tin học văn phòng; tin học trình độ A, B, C…; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học thì ghi là đại học.

 – Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.

 Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

 Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 – Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 – Ngày và nơi kết nạp vào Đảng: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi tổ chức lễ kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

 Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội như ngày vào Đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc ngày tham gia hoạt động trong các tổ chức kinh tế, xã hội…

 Ngày và nơi công nhận chính thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức (chi bộ, Đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

 Những công việc, chức vụ đã qua: Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theo tháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội; đi làm; đi học đến nay, từng thời gian làm việc gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội…

 Trong đó, ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài, bị bắt, bị tù, bị gián đoạn liên lạc hoặc không hoạt động nếu có…

 Đặc điểm lịch sử:

 – Ghi rõ lý do bị gián đoạn hoặc không sinh hoạt Đảng (nếu có);

 – Có bị bắt, bị tù không (do chính quyền nào, từ ngày …… tháng …… năm ……..nào đến ngày …… tháng …… năm ……..nào, ở đâu).

 – Có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổ chức đặt ở đâu?).

 – Đã tham gia các chức sắc gì trong các tôn giáo.

 Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Ghi rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

 Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từ tháng năm nào đến tháng năm nào, đi nước nào; cơ quan, đơn vị, tổ chức nào quyết định (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác…từ 3 tháng trở lên).

 Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân…

 Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên), cấp nào quyết định.

 Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

 1/ Ông, bà, nội ngoại: Ghi những người có đặc điểm chính trị ảnh hưởng tốt, xấu với bản thân.

 Ví dụ: Là Lão thành Cách mạng, Anh hùng… hoặc có tội ác, bị Cách mạng xử lý.

 2/ Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng): Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi cư trú, nghề nghiệp, thành phần giai cấp, lịch sử chính trị của từng người qua các thời kỳ:

 – Về thành phần giai cấp: Ghi rõ thành phần giai cấp trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong Cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong Cải tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào.

 Ví dụ: Cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…(nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do).

 Nếu thành phần gia đình không được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì bỏ trống mục này.

 – Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ:

 Đã tham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ chức vụ gì?Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào… của đế quốc hoặc chế độ cũ;Hiện nay, những người đó làm gì? Ở đâu? Nếu đã chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu?

 3/ Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: Ghi họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp; việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Cam đoan – Ký tên:Ghi rõ “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch”; ngày, tháng, năm, ký và ghi rõ họ tên.

 Chứng nhận của cấp ủy cơ sở:Có 2 mức chứng nhận:

 – Nếu cấp ủy đã thẩm tra, kết luận đúng sự thật thì ghi“Chứng nhận lý lịch của đồng chí… khai tại Đảng bộ, chi bộ cơ sở… là đúng sự thật”.

 – Nếu cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịch của người xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của Đảng viên thấy đúng thì ghi“Chứng nhận lý lịch của đồng chí… theo đúng lý lịch của người xin vào Đảng (hoặc lý lịch cũ)”.

 Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí Bí thư hoặc Phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp ủy cơ sở.

 Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa có con dấu, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.

Thẩm tra lý lịch đảng viên

 a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

 – Người vào Đảng.

 – Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

 b) Nội dung thẩm tra, xác minh

 – Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

 – Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 c) Phương pháp thẩm tra, xác minh

 – Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

 Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

 Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

 – Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

 – Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

 – Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.

 d) Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên

 – Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng:

 + Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

 + Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

 + Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

 – Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

 + Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng.

 + Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra: thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

 + Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

 đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng ở các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.

  

  

  

  

 Tag: trích ngang giới thiệu file sổ tờ thứ tự mua 2020 3a cuốn quyển bán 2018 thủ tục m5 2017 2013 hsđv hàng 2019 2-knd download (theo 1-hsđv) 01 1-hsđv tóm 2-hsđv 2014 02-knđ) kê hcm lại sẵn knđ 40 2021 bài 2d 2-knđ) word sưu thế pdf knd