Trích lục bản án ly hôn

 Trong rất nhiều trường hợp, cá nhân cần trích lục bản án ly hôn tại Tòa án. Vậy thủ tục trích lục bản án ly hôn như thế nào hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Trích lục ly hôn để làm gì

 Trích lục ly hôn là một trong những văn bản do Tòa án cấp nhằm chứng minh sự kiện ly hôn của vợ, chồng đã được Tòa án có thẩm quyền giải quyết trước đó. Như vậy, trích lục ly hôn để làm căn cứ chứng minh vợ chồng đã ly hôn.

 Trích lục bản án ly hôn như thế nào

 – Đơn sao lục bản án (mẫu đơn sao lục bản án).

 – Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân

 Thời gian giải quyết: Trong một tuần làm việc.

  Trình tự giải quyết:

       Khi nhận được đơn sao lục bản án thì bộ phận tiếp nhận đơn sẽ gửi lên Chánh án ký duyệt, sau đó chuyển xuống Văn phòng, Văn phòng chuyển đến cán bộ lưu trữ, cán bộ lưu trữ đến kho lưu trữ tìm hồ sơ vụ án và photo bản án trình Chánh Văn phòng ký sao y.

 Địa điểm tiếp nhận: Trụ sở Tòa án nhân dân nơi xin sao lục.

 Mẫu trích lục ly hôn

 Đơn xin trích lục cần ghi đầy đủ thông tin

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …….., ngày ………..tháng……… năm………

 ĐƠN XIN TRÍCH LỤC BẢN ÁN LY HÔN

 Kính gửi: Tòa án Nhân dân ……………………………………………….

 Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:…………

 Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

 Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………

 Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) trong vụ………………………………….đã được Tòa án nhân dân ……….giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày….tháng……..năm…

 Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

 (ký tên ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: chú