Cách ký chữ ký số trên file word

 Mở file word cần ký

Đối với word 2003

 Trên thanh menu chọn Tools => Options…  

 Digital Signature => Add 

 Sau đó Click vào vùng chữ ký số và điền mã pin

Đối với word 2010

 chọn menu File => Info

 

 Sau đó click Protect Document => Add a Digital Signature 

 Sau đó bạn chọn OK => Sign => điền mã pin

Cách ký chữ ký số trên file word 2007 & 2016

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: hướng dẫn tạo trong chèn 2013 lên văn bản sử dụng bằng quy định về cho