Tôn trọng kỉ luật là gì – Ca dao tục ngữ về tôn trọng kỉ luật

Tôn trọng kỉ luật là gì

 Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác, chấp hành những quy định chung của tập thể, của tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.

Ca dao tục ngữ về tôn trọng kỉ luật

 – Đất có lề , quê có thói

 – Phép vua thua lệ làng

 – Muốn tròn phải có khuông

 Muốn vuông phải có thước

 – Luật pháp bất vị thân

 Bề trên ở chẳng kỉ cương

 Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa

 Thương em anh để trong lòng

 Việc quan anh cứ phép công anh làm

 – Ăn cho đều, kêu cho sòng.

 – Vay thì trả, chạm thì đền.

 – Làm điều phi pháp việc ác đến ngay.

 – Làm người trông rộng nghe xa

 Biết luật biết lí mới là người tinh.

 – Bề trên chẳng giữ kỉ cương

 Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: câu nói hãy kể và bạn hiện sự các