Số đăng ký kinh doanh là gì

Số đăng ký kinh doanh là gì

 Số đăng ký kinh doanh là mã số doanh nghiệp hoặc là mã số của hộ đăng ký kinh doanh.

 Điều 29 Luật doanh nghiệp 2020

 1.Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

 2.Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Số đăng ký kinh doanh tiếng anh là gì

 Business code

Mã số đăng ký kinh doanh nằm ở đâu trên giấy đăng ký kinh doanh

 Nó nằm phần số 41O8036796

 

  

  

  

  

  

 Tag: phép tiki năm la tìm công ty nào