Soạn bài luật thơ

Nội dung bài học

 – Trong luật thơ tiếng là đơn vị quan trọng

 – Số tiếng định hình trong một dòng thơ, sự phối thanh ddieju, sự kết hợp bằng vần của tiếng, cách ngắt nhịp thơ,…. đề trở thành những qui tắc của thơ ca truyền thống đặc biệt là thơ Đường luật

 – Thơ hiện đại đa biến đổi nhiều tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn dựa trên qui tắc trong thơ truyền thống

Luyện tập

 – Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm

 + gieo vần lưng: nguyệt, mịt

 + Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4.

 + Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc, ở đâ là thanh bằng

 – Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

 + Cách gieo vần:vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

 + Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4

 + Hài thanh: theo mô hình sau: ở tiếng 2, 4, 6

 • Dòng 1: T-B-T

 • Dòng 2: B-T-B

 • Dòng 3: B-T-B

 • Dòng 4: T-B-T

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: soạn tiếp văn 12 lớp ngữ tự do (tiếp theo)