Trưởng phòng kinh doanh là gì – Nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh là gì

 Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm quản lý đội kinh doanh để vận hành phân phối sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, cũng như tìm cách gia tăng doanh thu và số lượng khách hàng tiềm năng.

 Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là gì ? Sale Manager

Nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

 Nhiệm vụ của có thể thay đổi tùy theo doanh nghiệp, tuy nhiên thường tập trung vào ba yếu tố: con người, doanh nghiệp và khách hàng.

 Nhiệm vụ chính của Trưởng phòng kinh doanh:

 – Tuyển dụng, đào tạo và tạo động lực cho đội ngũ bán hàng

 – Lập chiến lược làm thế nào để nhóm có thể đạt được mục tiêu của họ;

 – Xây dựng kế hoạch để đạt được các mục tiêu của công ty.

 – Đảm bảo rằng nhóm của họ đang hoạt động tốt nhất và đạt được các mục tiêu của công ty (mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, công nợ)

Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh

 – Lập kế hoạch bán hàng, quản lý ngân sách kinh doanh và tổ chức hoạt động bán hàng theo kế hoạch đã được duyệt.

 – Giám sát việc thực hiện các hoạt động bán hàng, phát triển hệ thống cửa hàng, triển khai các chương trình marketing, các hoạt động hỗ trợ bán hàng.

 – Giải quyết các vướng mắc, xử lý các vấn đề của khách hàng liên quan đến hoạt động bán lẻ.

 – Quản lý nhân sự: lập kế hoạch và dự báo nhu cầu tuyển dụng, training, đào tạo phát triển và đánh giá nhân sự.

 – Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách thưởng doanh số cho nhân viên bán lẻ, chính sách thưởng cho cửa hàng.

 – Giám sát và thực hiện các chính sách bán hàng, quy trình, thiết bị quản lý hàng hóa.

 – Làm việc với các bên để xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả nhằm tạo ra các hoạt động bán hàng và duy trì hoạt động bán hàng. Đóng góp ý kiến để cải tiến quy trình, chính sách và quản lý phần mềm

 – Đề xuất chương trình đào tạo cho đội ngũ bán hàng liên quan đến phát triển năng lực của nhóm quản lý cửa hàng

 – Giám sát hiệu quả hoạt động sau đào tạo năng lực của đội ngũ bán hàng.

 – Thực hiện các công việc trong dự án kinh doanh.

 – Lập kế hoạch, dự trù ngân sách phát triển thị trưởng, các hoạt động liên quan đến mở cửa hàng mới: mặt bằng, setup cửa hàng….

 – Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Lương trưởng phòng kinh doanh

 Trưởng phòng kinh doanh sẽ có mức lương trung bình là trên 20 triệu lương cứng + % doanh thu cá nhân + % doanh thu phòng

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

CÔNG TY ……… 

 Số: ……../ QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 _____*****_____

 ………….., ngày …… tháng ……. năm 20…..

 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY ……………….

 (Về việc bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh )

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

 – Căn cứ quyền hạn của Giám đốc công ty ghi nhận trong Điều lệ Công ty;

 – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;

 – Xét trình độ khả năng của Ông ………………;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm Ông/bà …………………, mang CMND số ……………………………. do công an ……………………….. cấp ngày …………………… giữ chức vụ …………………….., phụ trách hoạt động: ………………………………..

 Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng phòng Kinh Doanh:

 Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty;

 Tổ chức thu thập, phận tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;

 Phê duyệt và quản lý các hợp đồng, giao dịch theo qui định của công ty

 Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng;

 Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng của Công ty;

 Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty;

 Các quyền và nghĩa vụ của Trưởng phòng Kinh doanh theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan;

 Điều 3: Ông/bà ………………………………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 Điều 4: Các Phòng, ban và Ông/bà ……………………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

 – Như điều 3;

 – Phòng TCHC;

 – Lưu VP.

T/M CÔNG TY ……………..

 GIÁM ĐỐC

Mẫu báo cáo của trưởng phòng kinh doanh

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………., ngày……..tháng………năm……….

 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

 TUẦN …..

 Họ và tên:

 Bộ phận công tác:

TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
1          
2          
3          
4          

 Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết

  Người báo cáo

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: phong la gi