Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì

 Bản thể hiện hóa đơn điện tử có thể hiểu là bản thể hiện nội dung kinh tế nghiệp vụ của hóa đơn điện tử, có dạng tương đương một tờ hóa đơn thông thường.

 Bản thể hiện của HĐĐT phải có HĐĐT gốc đáp ứng quy định tại Điều 9, Nghị định 119/2018/NĐ-CP về tính hợp pháp của HĐĐT

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý không

 Bản thể hiện của HĐĐT dưới dạng chứng từ giấy chỉ có:

  • Giá trị lưu giữ để ghi sổ.
  • Theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán
  • Pháp luật về giao dịch điện tử

 Không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119.

  

  

  

  

  

 Tag: la