Bộ tư pháp là gì – Bộ trưởng bộ tư pháp từ trước đến nay

 Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ tư pháp là gì

 Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

 Địa chỉ bộ tư pháp: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

 Hộp thư điện tử bộ tư pháp: botuphap@moj.gov.vn

 Cổng thông tin điện tử bộ tư pháp : https://moj.gov.vn/Pages/home.aspx

 Bộ tư pháp tiếng anh là gì

 Justice department

Bộ trưởng bộ tư pháp từ trước đến nay

 Ông Vũ Trọng Khánh

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1945 đến 1946)

 Ông Vũ Đình Hòe

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1946 đến 1960)

 Ông Trần Công Tường

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1948 đến 1958)

 Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1972-1978)

 Ông Nguyễn Ngọc Minh

 Phó Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1975 đến 1978)

 Quyền Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1978 đến 1979)

 Ông Trần Quang Huy

 Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1980 đến 1981)

 Ông Phan Hiền

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1981 đến 1992)

 Ông Nguyễn Đình Lộc

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1992 đến 2002)

 Ông Uông Chu Lưu

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1998 đến 2002)

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2002 đến 2007)

 Ông Hà Hùng Cường

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1998 đến 2003)

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2007 đến 04/2016)

 Ông Lê Thành Long

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2011 đến 03/2014 và từ 10/2015 đến 04/2016). Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 04/2016 đến nay)

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: bô việt nam chế điên bo bọ hệ thống cục pháp\ trang mail cán trụ sở web ở đâu phòng