Các mẫu quyết định doanh nghiệp hay sử dụng

Mẫu quyết định thành lập công ty

 CÔNG TY……..

 ———————————-

 Số: /2010/QĐ-HĐTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——————————-

 …., ngày tháng năm ….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY ……………………

 V/v: Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty …………………….

 ————————————————-

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

 – Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 – Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………………………….…;

 – Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày tháng năm 2010;

 – Căn cứ vào Đề án thành lập Công ty ……………………………………………;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Phê duyệt Phương án góp vốn thành lập Công ty ………………………………….với các nội dung sau:

 – Tổng vốn đầu tư: ……………………………., tương đương với tỷ lệ vốn góp là 51% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương ứng với 1.000.000 (một triệu) cổ phần phổ thông (mệnh giá 20.000 đồng/cổ phần)

 – Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tư cách là Cổ đông sáng lập công ty

 – Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền

 – Thời gian góp vốn: theo kế hoạch góp vốn do các cổ đông sáng lập công ty cổ phần …………………………………… khí nhất trí thông qua.

 Điều 2: Cử 01 cán bộ Công ty ……………………………………… tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty …………………….., cụ thể như sau:

 Ông ………………….

 Sinh ngày: ……………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

 CMND số: ……………… do Công an TP. Hà Nội cấp ngày: ………..

 Hộ khẩu thường trú (chỗ ở hiện tại): ……………………………………

 Cán bộ quản lý vốn góp có quyền và nghĩa vụ theo đúng Quy chế quản lý vốn góp của Tổng công ty.

 Điều 3: Ban Giám đốc Tổng công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

 T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CHỦ TỊCH

 Nơi nhận:

 – Như điều 3;

 – Lưu VP.

Quyết định thành lập hội đồng lương công ty

 

 

Mẫu quyết định thành lập đội pccc công ty

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

 Số: 258/QĐ-LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

 Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

 Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

 Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

 Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

 Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ;

 Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (có danh sách kèm theo).

 Điều 2: Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:

 1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 – Như điều 1;

 – Lưu VT;

  

HIỆU TRƯỞNG

  

  

 (Đã ký)

Quyết định thành lập ban iso công ty

 

Mẫu quyết định thành lập phòng y tế công ty & Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật trong doanh nghiệp

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: download giấy hạ tầng mạng (vnpt-net) nào tải sơ kê tài sản biểu