Ủy quyền xe máy cần giấy tờ gì

 Để ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng, quản lý và định đoạt xe máy là tài sản cá nhân của bạn hoặc ủy quyền cho người khác đăng ký xe máy thay bạn, bạn cần làm giấy ủy quyền, vậy để làm giấy ủy quyền cần những giấy tờ gì và thủ tục ủy quyền như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Ủy quyền xe máy cần giấy tờ gì

 Để làm giấy ủy quyền xe máy cho người khác cần chuẩn bị giấy tờ sau:

  • CMND của hai bên;
  • Sổ hộ khẩu hai bên
  • Giấy đăng ký kết hôn của bên ủy quyền ( nếu có)
  • Giấy đăng ký xe

 Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu

 Thời hạn ủy quyền do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền. Nếu không có thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền là 01 năm.

 Thủ tục ủy quyền xe máy

 Thủ tục ủy quyền được thực hiện tại UBND xã, phường hoặc văn phòng công chứng. Hai bên chuẩn bị giấy tờ ủy quyền và cùng đến văn phòng công chứng để làm giấy ủy quyền.

 Mẫu giấy ủy quyền đăng ký xe máy

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——— o0o ———

 GIẤY ỦY QUYỀN MUA BÁN XE

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

 ………… , ngày …… tháng …… năm 20…….; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN

 Họ tên:……………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

 Số CMND:…………………….. Cấp ngày:…………………… Nơi cấp:………………………

 Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

 

 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 Họ tên:…………………………………………………………………………………………………….

 Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

 Số CMND:………………………. Cấp ngày:……………………… Nơi cấp:………………….

 Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

 ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

 Nay ủy quyền cho Bên được ủy quyền mua bán xe nhãn hiệu: ……………………..

 Loại xe: ……………., màu sơn: ………, số máy: …………., số khung: ……………, biển số đăng ký: ………….. theo “Đăng ký xe” số …………….. do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an ……….. cấp ngày ………….. (đăng ký lần đầu ngày ………….).

 Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

 – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

 – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… Bản.

BÊN ỦY QUYỀN

 (Ký, họ tên)

  

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 (Ký, họ tên)

  

 XÁC NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Trên đây là cách uỷ quyền mua bán, sang tên xe để bạn tham khảo.