Cách bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Cách bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 – Gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

 – Miễn lệ phí trong các trường hợp: không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính.

 – Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 – Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

 – Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

 – Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

 – Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Cơ quan thực hiện

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Phòng Đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo về việc bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 Phụ lục II-5

 (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………. ……………, ngày …. tháng …. năm ………

  

 THÔNG BÁO

 Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ch kê khai nếu không có mã s doanh nghiệp/mã s thuế):……………………Ngày cấp …../.…/……..Nơi cấp: ………………………………….

 Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  

  NGƯỜI ĐI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)1

  

  

  

 1 Người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

  

  

  

  

  

 Tag: qua mạng sửa