Cách đăng ký hóa đơn điện tử – Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cách đăng ký hóa đơn điện tử – Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

 Hướng dẫn Đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA của Nghị định 123

 Bước 1: Truy cập vào Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (tại hoadondientu.gdt.gov.vn) và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT bao gồm: tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ, thư liên hệ.

 Bước 2: Tích lựa chọn hình thức hóa đơn có mã hoặc không có mã: Có mã của cơ quan thuế; Không có mã của cơ quan thuế.

 Bước 3: Tích lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã phải trả tiền dịch vụ hay không phải trả tiền dịch vụ

 Bước 4: Lựa chọn phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT

 Bước 5: Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng

 Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn bán tài sản công; Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia; Các loại hóa đơn khác; Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

 Bước 6: Điền các danh sách chứng thư số sử dụng

 Bước 7: Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn (nếu có)

 Bước 8: Điền đầy đủ ngày tháng năm và ký tên người nộp thuế.

 Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử khá đơn giản.

Hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử

 Theo Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:

 Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022 gồm:

 –  Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp kê khai cần sử dụng hóa đơn điện tử;

 – Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán, muốn sử dụng hoá đơn điện tử, cơ quan thuế cấp lẻ hoá đơn theo từng lần phát sinh;

 – Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo từng lần phát sinh, mong muốn sử dụng hoá đơn điện tử, cơ quan thuế cấp lẻ hoá đơn theo từng lần phát sinh.

Mẫu 01 đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

 Mu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 TỜ KHAI

 Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 □ Đăng ký mới

 □ Thay đổi thông tin

Tên người np thuế: ………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..
Cơ quan thuế quản lý: ………………………………………………………………………………..
Người liên hệ: ……………………………. Điện thoi liên hệ: ……………………..
Địa chỉ liên hệ: ……………………………. Thư điện tử: …………………………..
Theo Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
1. Hình thức hóa đơn:
□ Có mã của cơ quan thuế

 □ Không có mã của cơ quan thuế

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử:
a. □ Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định:
□ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

 □ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

b. □ Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:
□ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

 □ Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:
□ Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

 □ Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

4. Loại hóa đơn sử dụng:
□ Hóa đơn GTGT

 □ Hóa đơn bán hàng

 □ Hóa đơn bán tài sản công

 □ Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

 □ Các loại hóa đơn khác

 □ Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

5. Danh sách chứng thư số sử dụng:

 STT

 Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

 Số sê-ri chứng thư

 Thời hạn sử dụng chứng thư số

 Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

 Từ ngày

 Đến ngày

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn

 STT

 Tên loại hóa đơn ủy nhiệm

 Ký hiệu mẫu hóa đơn

 Ký hiệu hóa đơn ủy nhiệm

 Tên tổ chức được ủy nhiệm

 Mục đích ủy nhiệm

 Thi hạn ủy nhiệm

 Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  

  

  

  

  

  

  

 

 Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

  

 

 ….., ngày … tháng … năm….
NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số người nộp thuế)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: dđăng 2021 đầu cho trình