Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý không

 Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý không hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa để có câu trả lời cho câu hỏi chữ ký điện tử có giá trị pháp lý không ?

 Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

 – Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

 – Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

 (Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

 Giá trị pháp lý của chữ ký số

 – Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn.

 – Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn.

 (Điều 8 Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

  Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số

 Chữ ký số được xem là chữ ký điện tử an toàn khi đáp ứng các điều kiện sau:

 – Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.

 – Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp:

 + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;

 + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

 + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

 + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng được quy định tại Điều 40 của Nghị định 130/2018/NĐ-CP.

 – Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

 (Điều 9 Nghị định 130/2018/NĐ-CP)