cách chia tài sản theo di chúc

 Trường hợp người chết để lại di chúc để phân chia di sản của mình sau khi chết thì di sản của họ sẽ được chia theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc. Vậy cách chia tài sản theo di chúc như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Cách chia tài sản theo di chúc

 Điều 659 BLDS 2015 quy định về Phân chia di sản theo di chúc như sau:

 1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

 Không có tên trong di chúc có được chia tài sản không

 Điều 644 BLDS 2015 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

 1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

 b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

 2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

 Như vậy, Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;Con thành niên mà không có khả năng lao động nếu không có tên trong di chúc thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

 Lưu ý về hiệu lực của di chúc

 Điều 643. Hiệu lực của di chúc

 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

 2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

 a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

 b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

 4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

 5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

  Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về thừa kế. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: tập mẫu chia tài sản theo di chúc