Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

 Công ty tnhh bao gồm có công ty tnhh một thành viên và công ty tnhh hai thành viên trở lên. Hãy cùng Luật DeHa tìm hiều về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn qua bài viết dưới đây.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

 Công ty tnhh 1 thành viên: 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp:

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu

 Công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp

 • có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

 Công ty tnhh tiếng anh

 công ty tnhh tiếng anh là: company limited

 Ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

 Ưu nhược điểm công ty tnhh 1 thành viên: 

 Về ưu điểm của công ty tnhh 1 thành viên:

 • Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mà không cần phải hỏi ý kiến hay bàn bạc với những người khác.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Điều này hạn chế rủi ro về tài sản cho chủ sở hữu công ty so với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Có cơ cấu tổ chức gọn, linh động, thủ tục thành lập đơn giản. Một cá nhân cũng có thể thành lập được doanh nghiệp. Không nhất thiết phải tìm đối tượng hợp tác để cùng thành lập doanh nghiệp.

 Về nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên:

 • Việc huy động vốn của công ty tnhh 1 thành viên hạn chế hơn so với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần
 • Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên không được rút vốn trực tiếp. Mà phải bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Tiền lương thanh toán cho Chủ sở hữu không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Ưu nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên

 Về ưu điểm của công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

 • Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
 • Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ. Nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

 Về nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có nhiều vốn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.
 • Số lượng thành viên trong công ty bị giới hạn là 50 người, nên gây khó khăn trong việc tiếp nhận vốn góp từ bên ngoài.
 • Việc chuyển nhượng hay thay đổi các thông tin liên quan đến thành viên công ty đều phải thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh.

 Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐIỀU LỆ

 CÔNG TY TNHH ………………

  

 Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

 Điều lệ này được soạn thảo và thông qua ngày       /      /     tại Hà Nội.

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 ĐIỀU 1:  HÌNH THỨC

 CÔNG TY TNHH …………..  (dưới đây gọi tắt là Công ty) thuộc hình thức công ty TNHH Một thành viên do cá nhân Ông ………….. làm chủ sở hữu.

 Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

 Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CON DẤU, CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY

 1.Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ……………….

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………. COMPANY LIMITED

 Tên công ty viết tắt: ……………. CO., LTD

 2.Địa chỉ trụ sở chính: …………..

 Điện thoại: ………………

 3.Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài khi có nhu cầu và phải tuân theo các quy định của pháp luật     4.Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi được sự nhất trí bằng văn bản của Chủ sở hữu Công ty và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

 5.Con dấu công ty:

 – Công ty có một con dấu riêng, mẫu dấu hình tròn, đường kính 3,6 cm. mực dấu màu đỏ có các nội dung: Tên doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, loại hình doanh nghiệp. Con dấu phải được để ở trụ sở chính công ty.

 – Người đại diện theo pháp luật của công ty trực tiếp quản lý và sử dụng con dấu.

 – Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc có yêu cầu của đối tác về việc sử dụng con dấu.

 ĐIỀU 3: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Quý khách hãy liên hệ với Luật DeHa để được được tư vấn về điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên.

 Mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐIỀU LỆ

 CÔNG TY TNHH ………………….

 Điều lệ này được thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày         /         /          ;

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

  CHƯƠNG I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Tên gọi, trụ sở chính, con dấu công ty của Công ty

 • . Tên Công ty:

 Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH ……………………………

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ……………….. COMPANY LIMITED

 Tên công ty viết tắt: …………………….. CO., LTD

 1.2.  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………

 Điện thoại: ……………                   

 Email: ……….

 1.3.  Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật.

 1.4. Con dấu công ty:

 – Công ty có 01 (một) con dấu riêng, mẫu con dấu hình tròn, mực dấu màu đỏ và có các nội dung sau: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, loại hình doanh nghiệp.

 – Con dấu phải được để ở trụ sở chính công ty.

 – Người đại diện theo pháp luật của công ty có nghĩa vụ thông báo số lượng con dấu và mẫu con dấu tương ứng với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi làm con dấu mới, huỷ con dấu hay thay đổi về số lượng, hình thức, nội dung con dấu;

 – Người đại diện theo pháp luật của công ty trực tiếp quản lý và sử dụng con dấu;Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc có yêu cầu của đối tác về việc sử dụng con dấu;

 – Trong quá trình sử dụng, nếu con dấu bị mòn, hỏng, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc huỷ con dấu và khắc con dấu mới, thông báo về số lượng và mẫu con dấu mới tương ứng với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

 Điều 2. Hình thức hoạt động của Công ty:

 CÔNG TY TNHH ………… thuộc hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 Số lượng thành viên: 02 (hai) thành viên.

 2.1. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

 2.2. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này.

 2.3. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 2.4. Công ty không được quyền phát hành cổ phần.

 2.5. Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, công ty được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 Điều 3. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã  ngành, nghề kinh doanh

 Quý khách hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn về điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

 Quý khách có nhu cầu thành lập công ty hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, chuyên nghiệp. Xin cảm ơn./.

  

  

 Tag: thhh tn trach nhiem huu han nhiêm \ mtv la gi gì? dđiều maẫu tv